village
village

Oficiálna stránka obce Ladomírov

Motív
A
A
A

Zápisnice

Zápisnica zo zasadnutia OcZ Ladomirov dňa 16.02.2023

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
12.2.2024
Zápisnica zo dňa 09.02.2024
Detail dokumentu
Dátum 12.2.2024
Názov Zápisnica zo dňa 09.02.2024
Popis Zápisnica zo zasadnutia OcZ Ladomirov zo dňa 09.02.2024
13.11.2023
Zápisnica zo zasadnutia OcZ Ladomirov
Detail dokumentu
Dátum 13.11.2023
Názov Zápisnica zo zasadnutia OcZ Ladomirov
Popis Zápisnica zo zasadnutia OcZ Ladomirov zo dňa 10.11.2023
14.8.2023
Zápisnica OcZ Ladomirov zo dňa 11.08.2023
Detail dokumentu
Dátum 14.8.2023
Názov Zápisnica OcZ Ladomirov zo dňa 11.08.2023
Popis Zápisnica zo zasadnutia OcZ Ladomirov.
1.6.2023
Zápisnica zo dňa 19.05.2023
Detail dokumentu
Dátum 1.6.2023
Názov Zápisnica zo dňa 19.05.2023
Popis Obecné zastupiteľstvo v Ladomirove na svojom zasadnutí dňa 19. 05. 2023 prijalo tieto uznesenia: Uznesenie č. 13/2023 zo dňa 19. 05. 2023 Obecné zastupiteľstvo v Ladomirove berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 02/2023 – 05/2023. za: Michal Berezňanin, Jakub Berezňanin, Juraj Hakulin, Mikuláš Kostišče, Vlasta Poláková – 5 poslancov proti: 0 poslancov zdržal sa: 0 poslancov Uznesenie č. 14/2023 zo dňa 19. 05. 2023 Obecné zastupiteľstvo v Ladomirove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2023. za: Michal Berezňanin, Jakub Berezňanin, Juraj Hakulin, Mikuláš Kostišče, Vlasta Poláková – 5 poslancov proti: 0 poslancov zdržal sa: 0 poslancov Uznesenie č. 15/2023 zo dňa 19. 05. 2023 Obecné zastupiteľstvo v Ladomirove berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2022 a schvaľuje a) Záverečný účet obce Ladomirov za rok 2022 b) celoročné hospodárenie bez výhrad c) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2022 a zostatku finančných prostriedkov k 31.12.2022 takto: - nevyčerpané prostriedky na referendum v sume 674,57 Eur použiť v roku 2023, príp. vrátiť do ŠR, - zostávajúcu čiastku v sume 5 861,04 € použiť na tvorbu rezervného fondu. za: Michal Berezňanin, Jakub Berezňanin, Juraj Hakulin, Mikuláš Kostišče, Vlasta Poláková – 5 poslancov proti: 0 poslancov zdržal sa: 0 poslancov Uznesenie č. 16/2023 zo dňa 19. 05. 2023 Obecné zastupiteľstvo v Ladomirove schvaľuje Výročnú správu obce Ladomirov za rok 2022. za: Michal Berezňanin, Jakub Berezňanin, Juraj Hakulin, Mikuláš Kostišče, Vlasta Poláková – 5 poslancov proti: 0 poslancov zdržal sa: 0 poslancov Uznesenie č. 17/2023 zo dňa 19. 05. 2023 Obecné zastupiteľstvo v Ladomirove nesúhlasí s uzatvorením mosta do Uble. za: Michal Berezňanin, Jakub Berezňanin, Juraj Hakulin, Mikuláš Kostišče, Vlasta Poláková – 5 poslancov proti: 0 poslancov zdržal sa: 0 poslancov Uznesenie č. 18/2023 zo dňa 19. 05. 2023 Obecné zastupiteľstvo v Ladomirove súhlasí s úplným vypnutím verejného osvetlenia na obdobie od 1. 6. 2023 do 31. 8. 2023. za: Michal Berezňanin, Jakub Berezňanin, Juraj Hakulin, Mikuláš Kostišče, Vlasta Poláková – 5 poslancov proti: 0 poslancov zdržal sa: 0 poslancov V Ladomirove, 19. 05. 2023 Mgr. Jana Gezová
24.2.2023
Zápisnica zo Z dňa 16.02.2023
Detail dokumentu
Dátum 24.2.2023
Názov Zápisnica zo Z dňa 16.02.2023
28.11.2022
Zápisnica zo dňa 27.11.2022
Detail dokumentu
Dátum 28.11.2022
Názov Zápisnica zo dňa 27.11.2022
Popis Zápisnica zo dňa 27.11.2022 Ustanovujúce zastupiteľstvo.